طول دوره

طول دوره و تعداد واحدهاي درسي

با توجه به اينكه از يك سو كسب قوه اجتهاد براي يك شيعه‌شناس لازم است و شركت در دروس فقه و اصول براي دانش‌پژوهان اين رشته امري ضروري است و از سوي ديگر لازم است دانش‌پژوهان در زمينه‌هاي ديگر نيز تعداد 140 واحد درسي و پژوهشي را بگذرانند، بديهي است كه گذراندن همه اين دروس در كنار دروس خارج فقه و اصول، طي يك دورة 5 يا 6 ساله بسيار سنگين خواهد بود، لذا براي كاهش حجم دروس و فراغت وقت جهت رسيدن به دروس خارج فقه و اصول، اين دوره در دو مقطع اجرا مي‌گردد: مقطع اول: سطح 3 در اين...

ادامه مطلب